Menu Close

共产党军队准备占领香港,川普对香港军事政变极为愤怒!

共产党军队准备占领香港,川普对香港军事政变极为愤怒!

播报:香港已是战争状态 ?川普极为愤怒!准备经济制裁中共国。

香港遍地示威 游行者请求川普“解放”香港
香港遍地示威 游行者请求川普“解放”香港
Posted in 美中超限战, 香港

相关新闻

发表评论

电子邮件地址不会被公开。